Advokatbyrån C Stridh AB

Kiruna | Gällivare

Om Byrån

Om Byrån

Advokatbyrån grundades år 2018 av advokat Cecilia Stridh Törnman. Advokatbyrån biträder huvudsakligen privatpersoner i norra Norrland inom straffrätt, mål om tvångsvård, asylrätt, samt mål om barns vårdnad, boende och umgänge. Advokatbyråns kontor finns i Kiruna.

Som ledamot av Sveriges advokatsamfund är lojaliteten mot klienten och värnandet om integritet, diskretion och tystnadsplikt kärnvärden i alla åtaganden.

 

Ledamot av advokatsamfundet

Vårdnadstvister

Vid skilsmässa och separation uppstår ofta frågor om vårdnad, var barnen ska bo och om umgänge med barn. Advokatbyrån företräder föräldrar i de fall då tvist uppkommer om dessa frågor. Byrån hjälper till i hela processen, både i och utanför domstol. Ta gärna kontakt i ett tidigt skede om du behöver hjälp. I vårdnadstvister kan du ofta beviljas rättshjälp eller använda dig av din rättsskyddsförsäkring. Det innebär att du inte behöver stå för hela kostnaden för ditt ombud. Advokatbyrån hjälper dig att ansöka om rättshjälp eller rättsskydd.

Kontakta oss idag
Vårdnadstvister

Bred kompetens

Advokat Cecilia Stridh Törnman har varit verksam jurist sedan år 2008 och har arbetat som anställd på såväl advokatbyråer som domstol. Hon tog sin advokatexamen år 2018 och driver numera Advokatbyrån C Stridh AB  i egen regi.

Advokat Cecilia Stridh Törnman arbetar i stor utsträckning med brottmål och åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, och särskild företrädare för barn. Du har möjlighet att framföra ditt önskemål till polis, åklagare, och domstol om vilken advokat du vill ska företräda dig när du behöver hjälp.

Advokatbyrån har också stor erfarenhet av att företräda personer som söker asyl i Sverige. Om du har behov av ett biträde i ett asylmål kan du meddela Migrationsverket vilken advokat eller jurist som du vill ska företräda dig som offentligt biträde.

Advokatbyrån biträder också privatpersoner i ärenden om tvångsvård enligt Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga, Lag om vård av missbrukare i vissa fall, samt Lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Brottmål    |    Vårdnadsmål    |    Asyl- och migrationsmål    |    LVU, LVM, LPT

Kontakta oss

Kontakta oss

Välkommen att kontakta advokatbyrån för rådgivning eller tidsbokning.

Address :

  GDPR

  Advokatbyrån C Stridh AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

  Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål.

  Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

  Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar advokatbyrån enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. efter den senaste kontakten.

  Du har rätt att kostnadsfritt begära information från advokatbyrån om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

  Kontakta advokatbyrån på cst@advokatbyrancstridh.se om du har frågor om byråns personuppgiftsbehandling.